ELEMENTI VREDNOVANJA


ELEMENTI VREDNOVANJA UČENIKA ​​IZ PREDMETA INFORMATIKA

1. – 8. RAZRED
KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA, ŠIBENIK
ŠKOLSKA GODINA 2021./2022.
UČITELJICA: MARTINA KOLOVRAT

ELEMENTI VREDNOVANJA – INFORMATIKA

 • usvojenost znanja
 • rješavanje problema
 • digitalni sadržaji i suradnja.


Element „usvojenost znanja“
 uključuje ocjene za činjenično znanje, razumijevanje koncepata, analiziranje, opisivanje, objašnjavanje, poznavanje pravila.

Element „rješavanje problema“ uključuje ocjene za analiziranje i modeliranje problema, korake rješavanja, pisanje algoritama, provjeravanje ispravnosti algoritama, strategije pretraživanja i prikupljanja, istraživanje, konstrukciju logičkoga sklopa, samostalnost u rješavanju problema.

Element „digitalni sadržaji i suradnja” uključuje ocjene za odabir primjerenih programa, vještinu uporabe programa, komuniciranje u timu, suradnju na projektu, argumentiranje, predstavljanje svojih radova, odgovornost, samostalnost i promišljenost pri uporabi tehnologije te kvalitetu digitalnoga uratka.

Ljestvica ocjena i bodovanja u postotcima
(razredna nastava, 1.-4. razred)

0 – 48%    nedovoljan (1)
49 – 61%    dovoljan (2)
62 – 74%    dobar (3)
75 – 87%    vrlo dobar (4)
88 – 100%    odličan (5)

Ljestvica ocjena i bodovanja u postotcima
(predmetna nastava, 5.-8. razred)

0 – 49%    nedovoljan (1)
50 – 62%    dovoljan (2)
63 – 74%    dobar (3)
75 – 89%    vrlo dobar (4)
90 – 100%    odličan (5)


Uspjeh učenika iz Informatike vrednuje se gotovo na svakom satu kroz praktičan rad na računalu, aktivnosti tijekom nastavnog sata, usmeno ispitivanje, pregledavanje domaćih zadaća te dodatne aktivnosti kao što su ponavljanje nastavnih sadržaja s prethodnog sata (na početku prvog nastavnog sata sljedećeg tjedna), rad na projektnim zadatcima, izrada plakata, prezentacija, video materijala, referata, umnih mapa i ostalih digitalnih sadržaja.

 • OPISNO PRAĆENJE
  Tijekom cijele školske godine učenici se opisno prate – interes za predmet, sposobnosti i njihov razvoj, pozornost na satu, učenje, praktične vježbe, radne navike, napredak, sposobnost rješavanja problema, ideje razrade pristupa problemu, pronalaženje rješenja projektnih i sličnih zadataka i drugo.

 • PROVJERAVANJE
  Inicijalno provjeravanje
  U svrhu uvida u postignutu razinu kompetencija učenika iz nastavnog predmeta Informatika može se provesti uvodno ili inicijalno provjeravanje. Rezultat inicijalne provjere upisuje se u bilješke o praćenju učenika, ne ocjenjuje se te služi pravovremenom pružanju kvalitetne individualne informacije učeniku i roditelju.
  Usmene provjere
  Pod usmenim provjeravanjem podrazumijevaju se svi usmeni oblici provjere postignute razine kompetencija ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda učenika koji rezultiraju ocjenom. Usmeni se oblici provjere provode kontinuirano tijekom nastavne godine. Usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenika se može provoditi na svakom nastavnome satu bez obveze najave i traje maksimalno 10 minuta po učeniku.
  Oblici usmenog provjeravanja su:
  – odgovaranje na pitanja,
  – individualni ili grupni razgovor,
  – samostalno izlaganje na računalu ili ploči.
  Pisane provjere
  Pod pisanim provjeravanjem podrazumijevaju se svi oblici provjere koji rezultiraju ocjenom učenikovog pisanoga uratka, a provode se kontinuirano tijekom nastavne godine poslije obrađenih i uvježbanih nastavnih sadržaja. Mogu biti duge (do 45 minuta) i kratke (do 15 minuta).
  Učenik koji nije pristupio pisanoj provjeri, istu će pisati slijedeći školski sat kad bude na nastavi Informatike. Ispravak negativne ocjene iz provjere znanja provodi se sljedeći nastavni sat (za 7 dana) ili ako učenik nije prisutan u školi, prvi sljedeći sat koji bude prisutan.
  Praktične provjere
  Praktične provjere su provjere rada učenika na računalu. Oba elementa ocjenjivanja mogu se vrednovati kroz praktičan rad, tako da se iz jedne praktične provjere mogu izvući jedna ili dvije ocjene.
  E-portfolio
  Vrednuju se pojedini radovi prema zadanim ishodima učenja te napredovanja tijekom nastavne godine.
  Učenički projekti
  Vrednuje se sudjelovanje učenika, razine aktivnosti, komunikacije i suradnje, projektna dokumentacija, krajnji rezultat projekta i njegovo predstavljanje.

 • VREDNOVANJE
  Brojčana ocjena (1-5) u dnevniku je rezultat praćenja ili provjere usvojenosti nastavnog sadržaja te primjene stečenog znanja.
  Vrednovanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
  U vrednovanju učenika s posebnim potrebama učitelji će posebno uvažavati odredbe čl. 5 Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja.

 • ZAKLJUČNA OCJENA
  Zaključna je ocjena iz nastavnoga predmeta izraz postignute razine učenikovih kompetencija u nastavnome predmetu/području i rezultat ukupnoga procesa vrednovanja tijekom nastavne godine, a izvodi se temeljem elemenata vrednovanja. Zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena.