3.5. Odluke i petlje


LINK: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/d614e800-13e2-4f83-8b04-2a02ce2a606b/


PONAVLJANJE:

• prošle školske godine upoznali smo petlju for

• naučili smo ispisati određeni niz brojeva

• rješavali smo zadatke u kojima je poznata početna vrijednost indeksa petlje


Poznata vrijednost indeksa brojača petlje uvelike olakšava rješavanje zadatka.

Kada je početna vrijednost brojača nepoznata, rješenje se javlja u obliku naredbe if unutar petlje.

Ova naredba ima zadatak izdvojiti podatke koji zadovoljavaju zadani uvjet.

RAČUNALNI PROGRAM BR. 1

OBJAŠNJENJE:

  1. unos ulaznih vrijednosti pomoću tipkovnice – početna i završna vrijednost ispisa – a i b
  2. izvršavanje petlje pomoću početne vrijednost a i granične vrijednosti b+1 – ako je granična vrijednost b+1 onda je posljednja vrijednost indeksa b.
  3. naredba grananja unutar petlje – ispis samo ako je uvjet ispunjen
  4. ispis vrijednosti indeksa petlje

RAČUNALNI PROGRAM BR. 2 – Uporaba brojača u računalnom rješenju

OBJAŠNJENJE:

  1. unos ulazne vrijednosti pomoću tipkovnice – n – broj do kojeg zbrajamo prirodne brojeve
  2. Stvaranje nove varijable zbroj koja će pohraniti zbroj prirodnih brojeva – početna vrijednost nula (0) – inicijalizacija varijable
  3. Izvršavanje petlje kojoj indeks mijenja vrijednost od 1 do n.
  4. Za svaki prolaz kroz petlju, varijabla zbroj uvećava se za i
  5. Varijabla zbroj pohranjuje ukupan zbroj svih brojeva i njena vrijednost se na kraju ispisuje.

RAČUNALNI PROGRAM BR. 3 – Uvjetno ponavljanje naredbi

Za razliku od petlje for u kojoj je unaprijed određen broj ponavljanja pojavljuju se problemi u kojima broj ponavljanja nije moguće unaprijed odrediti.

Za rješavanje takvih problema koristi se petlja while koja nam omogućuje uvjetno ponavljanje naredbi.

Ova petlja ponavlja izvršavanje naredbi sve dok je uvjet istinit, odnosno završava s radom čim uvjet više nije istinit.

ZAPAMTI!

•sve zadatke koje možemo riješiti for petljom možemo riješiti i while petljom

obratno ne vrijedi – neke zadatke možemo riješiti jedino uporabom while petlje

RAČUNALNI PROGRAM BR. 4

OBJAŠNJENJE:

1.unos broja a s tipkovnice

2.stvaranje varijable zbroj i postavljanje njene vrijednosti na nula (0)

3.dok je broj a različit od nule – uvećaj vrijednost varijable zbroj za uneseni broj a – vrati se na provjeravanje ispunjenosti uvjeta

4.ispis vrijednosti varijable zbroj

RAČUNALNI PROGRAM BR. 5

OBJAŠNJENJE:

  1. unos broja n s tipkovnice

2. stvaranje varijable brojač (b) i postavljanje njene vrijednosti na nula (0)

3. dok je broj n veći od nule (0)  – cjelobrojno dijeli broj n s 10 i tu vrijednost pridruži varijabli nuvećaj brojač za 1

4. ispis vrijednosti brojača b

BESKONAČNA PETLJA: Primjer takve petlje vidljiv je na slici.


DOMAĆI RAD (FORMS): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FvJamzTGgEurAgyaPQKQkRh3kbBcIm1DpU4pwdxqKUlUNVJKMUZRRkwwUlg3TVk4RE1TSVczWkRYOC4u